# تا_او

زندانی

امروز؛همان‌ها که آزادی را دزدیدند از ما،به نام آزادی،و در لفاف دفاع از آنزندانی‌مان کرده‌انددر دنیا.به جرم فرار از آزادی!
/ 3 نظر / 9 بازدید